Tematyka

 • Główne składowe

  Kurs adresowany jest do uczniów szkół biorących udział w projekcie „Międzynarodowe partnerstwo na rzecz poprawy jakości nauczania w szkołach zawodowych”.  Jego celem jest zapoznanie uczestników z głównymi zasadami etycznymi obowiązującymi w biznesie i wykształcenie etycznej postawy przyszłych pracowników, menedżerów i pracodawców.

 • Ten temat

  1. Zakres i cel etyki biznesu oraz podstawowe pojęcia

  Blok zawiera dwa tematy. Pierwszy dotyczy podstawowych pojęć etyki biznesu. Drugi temat omawia wpływ postaw etycznych na zyski firmy. Wspólnym elementem umieszczonym na końcu jest słownik pojęć.

  Sugeruje się, aby tematy w tym bloku były realizowane w podanej kolejności.

 • 2. Menedżer

  Blok zawiera cztery tematy omawiające zagadnienia opisujące etyczną postawę menedżera. Zdefiniowano, kim jest menedżer, jakimi obszarami zarządzają menedżerowie, jakie role ma do spełnienia w firmie. Przedstawiono cechy i umiejętności pomagające etycznie realizować postawione cele. W ostatnim temacie opisano sytuację, która została rozwiązana z zachowaniem zasad moralnych. Na końcu bloku zamieszczono słownik pojęć, w którym zostaną zdefiniowane pojęcia związane z etyczną postawą menedżera.

  Zaleca się, aby na początku zrealizować temat wstępny: „Menedżer w biznesie". Tematy drugi i trzeci nie muszą być realizowane w zamieszczonej kolejności. Blok powinno zakończyć się studium przypadku etycznej postawy menedżera.

 • 3. Pracodawca

  Blok składa się z 9 tematów opisujących obowiązki  pracodawcy wobec pracownika. Omówiono zasadę równych szans, którą powinni posługiwać pracodawcy podczas rekrutacji pracowników oraz w pracy. Przedstawiono rodzaje umów, które może zawierać pracodawca, a także podano przykłady nieuczciwego postępowania podczas zawierania umów. Opisano przykłady nieetycznego zachowania pracodawcy. W  studium przypadków uczniowie określą, jaki etyczne zasady postępowania wobec pracownika naruszył pracodawca, jakie może to przynieść skutki, jak należałoby rozwiązać w sposób etyczny dany problem. Zaleca się, aby tematy realizowane były w podanej kolejności.

 • 4. Etyczny pracownik

  Blok zawiera cztery tematy omawiające zagadnienia opisujące etyczną i nieetyczną postawę pracownika. Zdefiniowano pojęcie pracownika. Przedstawiono cechy i umiejętności pomagające etycznie realizować zadania w pracy. Omówiono też przyczyny nieetycznego zachowania pracownika oraz podano przykłady takich postępowań. Studia przypadku mają na celu utrwalenia etycznych zachowań pracownika. Na końcu bloku zamieszczono słownik pojęć, w którym zostaną zdefiniowane pojęcia związane z etyczną postawą pracownika.
  Zaleca się, aby na początku zrealizować temat wstępny: „Etyczny pracownik". Studia przypadku mogą być realizowane po omówieniu tematów „Etyczny pracownik" i „ Nieetyczne zachowanie pracownika" w dowolnej kolejności.

 • 5. Zdobywanie uczciwych zysków

  Blok zawiera sześć tematów omawiających zagadnienia związane z etycznymi zasadami zdobywania zysków. Omówiono prawa konsumenta związane z nabyciem wadliwego towaru oraz obowiązki sprzedawcy związane z reklamacją takich produktów. Studium przypadku pomaga utrwalić wiadomości związane z reklamacją towarów. W temacie dotyczącym korupcji zdefiniowano, czym jest korupcja majątkowa i osobista, komu i jakie kary grożą za korupcję oraz jakie są sposoby walki z nią. Kolejne zagadnienie pozwala odróżnić lobbing od zakulisowego załatwiania interesów. Temat poświęcony własności intelektualnej uczy ochrony własności intelektualnej, a także rejestrowania własności przemysłowej w celu jej ochrony. Temat kończący ten blok przybliża koncepcję Społecznej Odpowiedzialności Biznesu.  Na końcu bloku zamieszczono słownik pojęć, w którym zostaną zdefiniowane pojęcia związane z etycznym zdobywaniem zysków. Tematy w tym bloku mogą być realizowane w dowolnej kolejności, jedynie „Ochrona praw konsumenta – studium przypadku” powinna być omówiona po uprzednim wprowadzeniu tematu „Klienci. Odpowiedzialność firmy wobec konsumenta.

 • 6. Kodeksy etyczne

  W bloku tym uczestnicy kursu zapoznają się z najważniejszymi informacjami dotyczącymi kodeksu etycznego i opracowują kodeks etyczny dla zawodu, którego uczą się w szkole.  Blok składa się z tematu opisującego najważniejsze informacje dotyczące kodeksu etycznego oraz tematu realizowanego na trzech godzinach: opracowania kodeksu etycznego dla wybranego zawodu.

 • Ewaluacja kursu

  Drodzy Uczestnicy!

  Informacje, które zostaną uzyskane dzięki ankiecie, posłużą do tego, aby zwiększyć skuteczność i atrakcyjność naszych kursów. Prosimy o szczere odpowiedzi i z góry za nie dziękujemy. :-)